نظام نظارت ارزیابی موثر ، ویژگی ها و الزامات - نظام نظارت ارزیابی موثر ، ویژگی ها و الزامات | مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جهاد کشاورزي خراسان شمالي

سازمان هاهمیشه نیاز  به شناخت کارکنان و فرایندهای در حال انجام هستند تا براساس آن وضعیت منابع انسانی ، سرمایه  و اطلاعات آن را بهبود بخشند.

برای مشاهده  مقاله فایل ذیل را مشاهده نمایید

 فایل ها

     حجم فايل:  162.47 KB