نظارت و بازرسی و چالشهای امروز - نظارت و بازرسی و چالشهای امروز | مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جهاد کشاورزي خراسان شمالي

برای نگارنده این مقاله ابتدا به شناخت ماهیت جوامع و دنیایی امروزی پرداخته است.

مشاهده  مقاله فایل ذیل را مشاهده نمایید

 

 فایل ها

     حجم فايل:  122.76 KB