نظارت و بازرسی در اسلام ، ایران و کشورهای دنیا - نظارت و بازرسی در اسلام ، ایران و کشورهای دنیا | مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جهاد کشاورزي خراسان شمالي

در این مقاله نخست مبانی نظری نظارت و بازرسی به اجمال از دیدگاه اسلام پرداخته و سپس نگارنده به تاریخچه نظارت و بازرسی در ایران پیش و پس از اسلام پرداخته است.

برای مشاهده  مقاله فایل ذیل را مشاهده نمایید.

 فایل ها

     حجم فايل:  180.81 KB