مبانی بازرسی و تهیه گزارش های نظارتی - مبانی بازرسی و تهیه گزارش های نظارتی | مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جهاد کشاورزي خراسان شمالي

لزوم و وجوه نظارت، در نظام خلقت نهفته است.بدین معنی که تمام کنشها و واکنشها براساس محاسبات دقیق و حکمت است. در این مقاله  محقق موضوع نظارت، تعریف نظارت، فرآیند نظارت، انواع نظارت و تشکلات ناظر را بحث نموده است.

برای مشاهده  مقاله فایل ذیل را مشاهده نمایید.

 فایل ها

     حجم فايل:  176.2 KB