وظایف و ضوابط ساماندهی واحدها - وظایف و ضوابط ساماندهی واحدها | مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جهاد کشاورزي خراسان شمالي

وظايف و ضوبط ساماندهي واحد هاي  ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات در فايل پیوست قابل مشاهده می باشد.