معرفي مدير | مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگي: سيد حسين الهي

مدرك و رشته تحصيلي: كارشناس ارشد زراعت

محل تحصيل: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

شماره تماس : 32259828-058